ALGEMENE VOORWAARDEN AUTORIJSCHOOL JR

ARTIKEL 1

De autorijschool houdt zich aan de volgende afspraken

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 De leerling legt het rijexamen af met de auto waarin rijles wordt gegeven.

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden.

1.4 De autorijschool heeft een goede bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt ten opzichte van de aansprakelijkheid van de leerling..

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, weers- en/of verkeersomstandigheden of een ongeval, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

ARTIKEL 2

De leerling houdt zich aan de volgende afspraken

2.1 Om lessen te volgen moet je 18 jaar zijn. (Vanaf 1 november 2011 wordt de leeftijd verlaagd naar 16,5 jaar.) Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de autorijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen

2.3 Indien de leerling verhinderd is om de rijles te volgen, dient hij/zij dit 48 uur van tevoren te melden, anders heeft de autorijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is.

Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.

Geen dringende reden is bijvoorbeeld: vakantie, ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de autorijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de autorijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de autorijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

ARTIKEL 3

Voor de wijze van betaling geldt het volgende

3.1 Betalingen per les zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient het totaalbedrag uiterlijk 2 weken of 2 lessen na het sluiten van de lesovereenkomst, voldaan te zijn. Gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Mocht het voorkomen dat er niet binnen het gestelde termijn betaald wordt dan volgt er een schriftelijke herinnering.

Indien hier ook geen gehoor aan gegeven wordt, volgt er een schriftelijke aanmaning waarbij de autorijschool het recht heeft het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de autorijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het uiteindelijk toch voorkomen dat de leerling helemaal niet betaalt , dan kan de autorijschool een incassobureau inschakelen. Alle extra kosten die dit dan met zich meebrengt moet de leerling zelf dragen.

 

ARTIKEL 4

Rij(her)examen

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, komen de kosten voor een nieuwe aanvraag voor rekening van de leerling. Het examen komt te vervallen.

4.2 Indien het CBR het examen niet door laat gaan wegens slechte weersomstandigheden dan komen de kosten voor een nieuwe aanvraag niet voor rekening van de leerling.

 

ARTIKEL 5

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

5.1 De autorijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. de autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de autorijschool (zie artikel 2.5)
  2. de autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 Wanneer de leerling besluit te stoppen met de opleiding (met wat voor reden dan ook), dient dit 1 maand van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de autorijschool. Wanneer er een pakket afgenomen is worden de gereden lessen omgezet in losse lessen. Het bedrag wat dan nog overblijft wordt verminderd met 1 extra rijles, administratiekosten en eventueel het al door de autorijschool betaalde examengeld aan het CBR.

 

ARTIKEL 6

Lespakketten

6.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling hier ook nog geen gebruik van maken. De leerling dient dan eerst extra lessen bij te kopen tot hij/zij klaar is voor het examen

 

ARTIKEL 7

Aanvullende afspraken

7.1 De autorijschool kan, indien het nodig is, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

7.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

 

ARTIKEL 8

Vrijwaring:

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  1. De autorijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De autorijschool draagt zelf het risico.
  2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de autorijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De autorijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan, in zo’n geval, ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.